DiSC - vuorovaikutusmaailman standardi

Henkilöprofiilit

MLP:n tapa puhutella ihmistä lähtee hänen oman käyttäytymismallinsa tunnistamisesta. Kehittymisen pohjaksi rakennetaan omakuva tavasta toimia ihmisten parissa.

Profiilit havainnollistavat erilaisia käyttäytymistyylejä ja toimivat konkreettisina työkaluina ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita käsiteltäessä. Ne vahvistavat valmennuksen henkilökohtaisuutta ja luovat edellytykset todelliselle muutokselle. 

Rakentamisessa käytetään apuna kansainvälisiä, Suomen oloihin validoituja henkilöprofiileja. Niistä tunnetuin on alkuperäinen DiSC®-profiili.

Organisaation mittaukset

Palaute jatkuvan kehittymisen tukena

Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä. Se muodostuu ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa ja kasvupotentiaalista. Tätä kaikkea voi mitata, ylläpitää ja kehittää.

Valmennusohjelmat

Valmennusohjelmat ovat modulaarisia ja kestävät 6 - 18 kuukautta. Keskeinen idea on vastuullisuuden lisääminen. Se edellyttää usein, että valmennus kohdistuu kaikille organisaation tasoille. 

  • Future Competence™ -kehitysohjelma, strategiasta sitouttamisen kautta käytäntöön
    • Future Competence™ -valmennusohjelman keskeinen teema on vastuullisuus. Vastuullinen yrityskulttuuri on menestymisen edellytys. Osaava esimies tuntee itsensä, oman toiminnan vaikutuksen ympäristöönsä ja osaa mukauttaa toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla.​
  • SalesMaster™ - myynnin kehitysohjelma, myyntistrategiasta myynnin johtamiseen ja käytännön myyntityöhön 
    • käytännöllisyys – ”ohjelma toteutetaan arjessa, ei pulpetissa”

    • henkilökohtaisuus – osallistuja etsii ja löytää omat vahvuutensa ja rakentaa niiden varaan

    • kustannustehokkuus – oppiminen tapahtuu arjessa, mikä näkyy tuloksessa heti